OPI Coca Cola – Sơn móng ‘hot’ dành cho ngày hè - OPI Coca Cola - OPI - Coca Cola - Sản phẩm hot - Sơn móngOPI Coca Cola – Sơn móng ‘hot’ dành cho ngày hè - OPI Coca Cola - OPI - Coca Cola - Sản phẩm hot - Sơn móngOPI Coca Cola – Sơn móng ‘hot’ dành cho ngày hè - OPI Coca Cola - OPI - Coca Cola - Sản phẩm hot - Sơn móngOPI Coca Cola – Sơn móng ‘hot’ dành cho ngày hè - OPI Coca Cola - OPI - Coca Cola - Sản phẩm hot - Sơn móng

OPI Coca Cola Nail Lacquer – New Shades – $9.00