Ros Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - PastelRos Georgiou đẹp như mơ cùng thời trang pastel trên tạp chí Marie Claire Hi Lạp tháng 5/2014 - Tin Thời Trang - Người mẫu - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Ros Georgiou - Marie Claire Hi Lạp - Pastel